http://democracy.stockport.gov.uk/documents/s185513/Planning%20Appeals%20Enforcement%20Appeals%20Enforcement%20Notices.pdf